Könyvtárunk is részt vesz „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című programban.

„A Széchenyi 2020 keretében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére, európai uniós forrásból valósul meg a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című program.

A projekt során a konzorciumi együttműködés keretében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a magyarországi múzeumi és könyvtári hálózat intézményeinek aktív bevonásával azok szakmai fejlesztéséhez járul hozzá.

A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című program országos hatókörű könyvtári projektje „Az én könyvtáram” címen valósul meg.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a 19 megyei könyvtár, az OSZK Könyvtári Intézete, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, valamint a könyvtárszakmai szervezetek bevonásával valósítja meg a projekt könyvtári komponensének célkitűzéseit. A program célja az országos könyvtári rendszer fejlesztése. A projekt keretében a köznevelés hatékonyságát és eredményességét szolgáló, új típusú kompetencia- és készségfejlesztő, és tanulást támogató könyvtári szolgáltatások alkalmazása, illetve országos – negyven főből álló – szaktanácsadói hálózat kialakítása és működtetése valósul meg.

A program fejlesztési irányai között megjelenik az olvasáskultúra- fejlesztés támogatása, a digitális írástudás közvetítése, a könyvtárhasználat és információkeresés fejlesztése, valamint a szövegértés támogatása, fejlesztése, különös tekintettel a digitális szövegértésre és az egyéni és közösségi tanulásra. A program keretében lehetőség nyílik a kulturális területen hiánypótló alapkutatások és igényfelmérések lebonyolítására is. Szakmai műhelyek segítségével új módszertan- és mintaprogramcsomagok kidolgozására kerül sor, a legjobb gyakorlatok integrálásával pedig 90 mintaprogram kialakítását tűztük ki célul. A projektben kiemelt szempont a hátrányos helyzetűek bevonása. További kiemelt cél a végzettség nélküli korai iskolaelhagyók számának csökkentése és az esélyegyenlőség biztosítása. Külön e célcsoportokra fókuszáló felzárkóztató, hátránykompenzáló, tehetséggondozó projektek is készülnek. A fejlesztés keretében négy akkreditált képzést dolgozunk ki és bonyolítunk le a könyvtáros szakma megújulása, ismereteinek bővítése és korszerűsítése céljából. A képzések a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Közraktár utcai oktatóközpontjában zajlanak. Nyolcvan különböző, több célt szolgáló rendezvény – többek között konferencia, workshop – is segíti a szakmai információcserét. Egy nagyszabású, országos könyvtár- és olvasásnépszerűsítő kampány lebonyolítására is sor kerül 2019 első negyedévében. A projektidőszak végére egy módszertani kiadványsorozat is napvilágot lát.

A projekt kódszáma: EFOP-3.3.3- VEKOP-16- 2016-00001

A projekt kezdeményezője: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Konzorciumvezető: Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Konzorciumi partner: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

A támogatás mértéke: 2.000.000.000 Ft, amelyből a könyvtári fejlesztés támogatására 1.000.000.000 Ft jut.

A megvalósítás időszaka: 2017. február 1-től 2020. január 31-ig.”

Képzési felhívás

 

Accessibility